Pages Navigation Menu

Question authority Think for yourself

GOOGLE ADVERTENTIE

Vervult Vladimir Poetin de rol van Gog en Magog in het grote zionistische plan?

Vervult Vladimir Poetin de rol van Gog en Magog in het grote zionistische plan?

In voorgaande artikelen heb ik toegelicht hoe het er op lijkt dat de wereldheersers behoren tot de Saturnus cult en hoe deze heersers religies hebben gecreëerd als scripts om grote mensenmassa’s te sturen. Ook lichtte ik toe hoe profetieën uit deze religies worden gebruikt als script (zie hier en hier) waarmee oorlogen worden opgetuigd om zo profetieën ‘self fulfilling’ te maken. Over de echtheid van de holocaust gaan we het maar even niet hebben, maar in ieder geval was WOII de ideale basis voor een groot gevoel van medelijden voor de joodse bevolking (die volgens de wereld almanak voor en na de oorlog vrijwel gelijk gebleven was). Hierdoor leek de wereld een oogje dicht te knijpen toen de staat Israël na de zesdaagse oorlog in 1948 gegrondvest werd. Enkele decennia later wordt dit uitgelegd als een vervulling van een bijbelse profetie, terwijl het niets meer is dan een oorlogsdaad die deze profetie heeft doen vervullen. Daarom is het in feite te betitelen als ‘self fulfilling prophecy’. En dat is de kern van mijn betoog. De religies vormen de scripts die gevolgd worden en waarmee de betreffende profetieën vervult worden. De conflicterende verschillen tussen de religies geven de volgelingen hoop en strijdlust om hun principes en hun goddelijke taak te vervullen. Tegelijk leiden ze tot dood en verderf. En dat – zoals uitgelegd als u op de linkjes klikt – lijkt het doel te zijn van de Saturnus cult. Of eigenlijk moet ik zeggen ‘het middel’, want het doel is een definitieve bezegeling van de Saturnus matrix. Als u zich afvraagt wat ik daarmee bedoel, lees dan de artikelen onder het menu-item ‘Mindcontrol’ en submenu ‘De Saturnus matrix’ (zie hier).

Eerder lichtte ik toe hoe veel christenen nogal pro Israël zijn. In de kern is dit terug te herleiden tot het principe dat joden volgens de bijbel het uitverkoren volk van God zijn en dat de joden op zeker moment weer terug onder het gezag van Jezus gebracht zullen worden als hij terugkomt om zijn duizendjarig vrederijk te stichten. Op dit moment zijn de joden – aldus christenen – nog blind en verwachten zij hun messias nog. Het gaat te ver om die hele theorie hier nu toe te lichten, maar in de kern is het christendom dus erg pro Israël. Het kan immers niet anders, want hoe kun je kritiek hebben op het volk van diezelfde God die jou “verlost heeft via Jezus” en waarvan de bijbel zegt dat zij het uitverkoren volk zijn. Als Israël dan ook genocide pleegt in de Gazastrook, wordt er allerlei poetswerk geleverd om te verklaren waarom dit noodzakelijk is. Tenslotte zijn het de levensgevaarlijke Hamas (zelf geschapen groepering) fanatici die het leven van de inwoners van Israël enorm zuur maken met hun vuurpijlen. Maar bij het volk van God wil menig christen nog wel eens het een en ander door de vingers zien. En anders zijn het wel de predikanten die dit van de kansel preken.

We hebben dus te maken met religies die – mijns inziens – dienen als scripts ter vervulling van profetieën, waarbij die profetieën slechts opgesteld zijn om grote conflicten volgens een bepaald schema te doen ontketenen. Het zijn als het ware de ponskaarten van de draaimolen die de muziek teweeg brengen. De Saturnus cult heeft dit nodig om haar matrix gevangenis te verzegelen. Dit ligt verscholen in de scheppende origine van de menselijke ziel. Die scheppende kracht is van waarde en kan worden “geoogst” door op de juiste momenten bloedoffers te realiseren. Daarvoor moeten er dus veel doden vallen en daarvoor heb je grote conflicten nodig en allerlei rampspoed die de profetieën van de verschillende religies allemaal voorspellen. En zoals hierboven uitgelegd worden die profetieën vervuld door de leiders die de religieuze aanhang gebruikt om hun oorlogen te voeren. Dat brengt mij op de Russische president Vladimir Poetin. En u zult zich dan afvragen: “Huh, dat is een raar bruggetje?”.

Als u de website van een christelijke schrijver met de naam Franklin ter Horst bekijkt, dan begrijpt u wellicht wat ik bedoel. Ik categoriseer Ter Horst voor het gemak maar even in de hoek “christen zionisten”, omdat hij in al zijn uitingen een pro Israël houding laat zien en ook vaak postings afsluit met het woord ‘Shalom’. Dat dit logisch is, heb ik hierboven al toegelicht. In feite is iedere christen die zich enigszins heeft verdiept te betitelen als “christen zionist”, maar zonder dat de volgelingen het doorhebben geldt dit voor welke religie dan ook. In feite kunnen we het woord ‘zionisme’ wel vervangen door ‘Saturnus cult marionetten’. Daarmee zijn alle christenen, joden en moslims ‘Saturnus cult marionetten’. Dit blijkt ook als je je verdiept in de symboliek van de verschillende religies. De aanhang van al deze religies wordt overtuigd van het gelijk van hun religie en kunnen zo worden ingezet voor de grote strijd die de “eindtijdprofetieën” moeten vervullen. De valse hoop van deze profetieën leidt ondertussen tot massale dood en verderf. Ook al vinden de aanhangers van religie dat hun religie misbruikt wordt, zien ze ondertussen wel de vervulling van de profetieën ondanks dit misbruik. Of moet ik zeggen dankzij dit misbruik?

President Poetin is volgens veel christenen de verwezenlijking van een persoon die staat vermeld in bijbelse profetieën. In mijn optiek kunnen we met een gerust hart stellen dat Vladimir Poetin mogelijk inderdaad het script van de Saturnus cult vervult en dus daarin zijn goedkeuring heeft. De profetieën blijken immers steeds self fullfilling te zijn. Het feit dat Poetin een grote rol speelt in de BRICS bank, heeft voor velen aangetoond dat hij zich wil ontkoppelen van de New World Order. In mijn optiek is het slechts een schijnvertoning, want als je echt los zou willen komen van de zionistische krachtvelden, dan had je gewoon elke dollarafhankelijkheid afgekapt en gewoon een nieuwe BRICS eenheid in het leven geroepen. Maar om de profetieën te vervullen moet je wel geloofwaardig overkomen en dat doet Poetin. Christen Saturnus cult marionetten zien in president Poetin de Gog uit het bijbelboek Ezechiël 38. Rusland zou het land Magog representeren dat in dit boek beschreven staat (zie hier). Franklin ter Horst zegt daar het volgende over:

[citaat]

Volgens een groot aantal Bijbeldeskundigen wordt met Magog Rusland bedoeld, en dat Gog de leider van dit land zal zijn. Om Magog te kunnen identificeren geeft Genesis hoofdstuk 10 het antwoord. Hier worden de nakomelingen van Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach vermeld en hier zijn de door Ezechiël genoemde namen terug te vinden. Jafet was de derde zoon van Noach. In vers 2 staat: “De zonen van Jafet waren Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mesech en Tiras.” Magog, Tubal en Mesech waren dus kleinkinderen van Noach. Zij vestigden zich ten noorden van de Zwarte Zee en oostwaarts.

Daarom beschouwen veel Joodse en christelijke Bijbelgeleerden een aantal volken van de voormalige Sovjet-Unie als zijnde de volken waarover in Ezechiël 38:1-3 wordt gesproken. Magog was volgens Genesis 10:2 de tweede zoon van Jafet. Zijn nakomelingen namen bezit van het land ten noorden van de Kaukasus en is het belangrijkste antieke volk waaruit de moderne Russen afgestamd zijn. Ros, of Rus, was een van de stammen die van Magog afstammen. Zij hebben lang in de omgeving van de Wolga gewoond. Mesech en Tubal waren jongere broers van Magog (Genesis 10:2) en hebben ook in het gebied van het huidige Rusland gewoond. De bekende Joodse geschiedschrijver Josephus Flavius (zie hier) heeft al in het begin van onze jaartelling geschreven dat de nakomelingen van Magog, die door de Grieken Scythen werden genoemd, zich ten noorden van de berg Ararat in de zuidelijke Kaukasus vestigden, dus in het huidige Rusland. (Antiquitatum Judaicarum I, 6:1). De nakomelingen van zijn broers Mesech en Tubal hebben zich eveneens gevestigd in wat nu Rusland is.

Bijbelverklaarders zijn praktisch unaniem van mening, dat Mesech de stichter is van Moski. Dat is de historische naam is die voor Moskou staat, de hoofdstad van het Europese deel van Rusland, terwijl Tubal identiek zou zijn aan de hoofdstad van het Aziatische deel van Rusland, Tobolsk. Tubal is de stamvader van de Tibereni die langs de Zwarte Zee gewoond hebben.

De eerder geciteerde historicus Josephus Flavius schreef, dat de volken die in zijn tijd als de Moskevi en de Tobelieten bekend stonden en in de streken ten noorden van het Kaukasusgebergte leefden, daadwerkelijk van respectievelijk Mesech en Tubal afstamden. Ook Herodotus, een Griekse filosoof uit de vijfde eeuw voor Christus, zou de inwoners van Mesech al hebben geïdentificeerd met een volk dat de Moskovieten werd genoemd. Volgens de Joodse geleerde Wilhelm Gesenius, die in het begin van de negentiende eeuw leefde, was Mesech de stichter van het barbarenvolk Moschi, dat in het Moskovisch gebergte woonde. Gesenius verklaarde verder, dat de Griekse versie Moschi van de oorspronkelijk Hebreeuwse naam Meshech, de basis heeft gevormd voor de huidige naam Moskva.

Dat met Magog Rusland wordt bedoeld, lijkt met bovenstaande uitleg bevestigd te worden. Het is echter niet duidelijk wie de grootvorst is die onder de naam Gog de invasiemacht zal aanvoeren in hun aanval op Israël. Sommige Bijbeldeskundigen geloven dat deze Gog geen gewoon mens is maar een demon, die de gedaante van een mens heeft aangenomen. Hij is in ieder geval niet de Antichrist, want Gog zal al ten onder gaan voor de komst van de Antichrist zoals uit de verdere verzen van Ezechiël zal blijken. Het enige wat er over bekend is is dat hij de heerser zal zijn over dat immens grote en uitgestrekte land in het uiterste noorden en dat hij blijkbaar een onbeschrijflijke haat tegen Gods volk Israël moet hebben. In de loop der tijden hebben velen geprobeerd Gog te identificeren met toenmalige machthebbers in Rusland zoals o.a. de Tsaar en Stalin. Een kandidaat die hiervoor nu in aanmerking zou kunnen komen is Vladimir Poetin die weer als machtigste man in het Kremlin zit nadat hij op 4 maart 2012 met ruim 64 procent van de stemmen de zege had behaald.

vladimirpoetinIs dit de leider die de Noordelijke legers zal gaan aanvoeren in hun aanval op Israël?

Poetin is direct na zijn aanstelling begonnen met het verzwakte Russische militaire apparaat weer op te bouwen. De maatregelen die hij heeft genomen hebben hem de vrijheid gegeven om de staatsmacht nog verder te concentreren. Inmiddels reikt de lange arm van Moskou weer tot in alle uithoeken van het land. De oude dictatoriale tijden herleven in snel tempo. Rusland heeft de ambitie de machtigste natie van de wereld te worden. Heel opmerkelijk zijn hierbij ook Poetins inspanningen om zijn allianties met de islamitische wereld te versterken. Zo blijft hij de Syrische dictator Bashar al-Assad, onverminderd de hand boven het hoofd houden en ook is hij heel close met de Libanese terreurbeweging Hezbollah en de middeleeuwse Ayatollahs in Iran. Poetin steunt zo ongeveer alle vijanden van Israël op diplomatiek, financieel en militair gebied.

Hij heeft voor miljarden dollars aan wapens verkocht aan o.a. Iran, Syrië, Libië, Algerije, het islamitische deel van Soedan. Ook heeft Rusland een wapendeal met Egypte gesloten sinds Abdel Fattah al-Sisi aan de macht is. Poetin doet zijn uiterste best om Rusland, dat in de laatste decennia niet meer zo veel voorstelde, weer in volle glorie te laten herrijzen en de politieke en militaire macht te herwinnen en te herbevestigen. Deze zorgwekkende ontwikkeling hoeft niet te verbazen, want zij staat in één lijn met de Bijbelse profetieën voor de eindtijd (lees hier verder).

[einde citaat]

Ik denk dat Ter Horst wel eens gelijk zou kunnen hebben. Ik maak alleen het essentiële onderscheid dat religieuze profetieën niet een vervulling zijn, maar dat profetieën het script zijn dat de Saturnus cult volgt. Daarmee vervullen ze dus de profetieën zelf en daarmee realiseren ze de benodigde bloedoffers, noodzakelijk om deze Saturnus matrixgevangenis te finaliseren. Er is dus een essentieel verschil in profetieën die uitkomen (door Goddelijke hoogbegaafde voorzienendheid van slimme profeten en directe ingeving van God) of een script dat al millennia vastligt, zoals de broncode van een computer simulatie ook al vastligt terwijl de simulatie zelf de tijdlijn volgt. De bouwers van een vluchtsimulator kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren als de piloot hun vluchtpad volgt en de door hun gecreëerde weersomstandigheden op zijn pad krijgt. Zij zijn immers de schrijvers van de code. Profetieën kunt u vergelijken met de software van deze matrix realiteit. Dat script wordt keurig gevolgd. Pas als de aanhangers van religies gaan besluiten zich niet langer te lenen voor deze agenda van dood en verderf, zal de Saturnus cult haar snode plan mislukken en valt deze matrix gevangenis in duigen. Dat is de echte ontwaking die nodig is. Lukt dit niet? Geen nood! Als u het eenmaal doorhebt, is uw ziel al ontkoppeld en keert terug naar de goddelijke bron.

Bron linkvermeldingen: Wikipedia.org, franklinterhorst.nlfranklinterhorst.nl

468 ad
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martinvrijland/public_html/archief/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/martinvrijland/public_html/archief/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
47 Comments

 1. Jouw opvatting dat de meeste christenen/kerken achter Israel staan is onzin. Het tegendeel is juist waar! De meeste christenen staan juist NIET achter Israel. En dat is om de redenen die jij vaak aanhaalt. Zoals het geweld tegen de Palestijnen e.d.

  • Maar het blijft het uitverkoren volk van God. Ze zijn nu alleen verblind, dus de christenen hebben geduld met ze.

  • Klopt alleen in de volle evangelische hoek, Pinkster gemeente o.a., vind je pro Israel.

 2. Het schild van Rusland zegt misschien ook iets over haar rol in de NWO

 3. Bekijk ook dit andere perspectief:

  • In het script staat eigenlijk dat RUSLAND met vooral de SJIITISCHE alliantie tegen ISRAEL(en tegen alle bergen van ISRAEL=alle regeringen die onder ROTHSHILD/VATICAAN HEERSCHAPPIJ staan) OORLOG MOEST VOEREN (de defintieve laatste oorlog), maar aangezien PUTIN op de 1 of andere manier die rol van de ORDE VAN SATURN niet op zich wil nemen, en blijkbaar voor een groot gedeelte de AGENDA van die ORDE niet langer wenst te dienen, bestaat er in datzelfde religieuze gecodeerde PROGRAMMA, dat de ARCHONTISCHE ORDE van het WESTEN die taak zelf op zich MOET (MOCHT RUSLAND WEIGEREN) nemen en dan RUSLAND&CHINA de oorlog zullen verklaren, EN HUN TRIGGEREN/DWINGEN IN HUN PROGRAMMA-SCRIPT alsnog te betrekken, en er een gigantische oorlog zal komen en zij (HET WESTEN ZELF MET EEN SOENITISCHE ALLIANTIE) zullen ISRAEL binnen trekken (maar dat is slechts schijn, ondanks dat ze velen ISRAELIETEN aan de vernietiging prijsgeven, en daarvoor samen met de SOENITISCHE HORDEN dat ten uitvoer zullen brengen, zullen ze alsnog hun MEGA-RITUELE-OFFER brengen, alvorens hun wereld orde zoals zij die wensen kunnen vestigen.

   • Ook zal op de 1 of andere manier, over een paar maanden de spanningen in het MIDDEN-OOSTEN moeten toenemen, maar dan tussen ISRAEL en de SJIITISCHE ALLIANTIE, want dat is het OORSPRONKELIJKE SCRIPT, maar als RUSLAND niet wilt meewerken, dan zal HET WESTEN 100% zowel RUSLAND als CHINA de oorlog verklaren. DE HORDEN van het WESTEN&SOENIETEN zullen stranden in ISRAEL, gecoordineerd, want HUN ARCHONTISCHE AGENDA staat voorop, dus de verwachting is, dat ISIS (krachten van SATURN) in het MIDDEN-OOSTEN groter wordt, de dreiging in het WESTEN ook groter wordt, en het moet resulteren in een GIGANTISCHE OORLOG, en de ECONOMIE totaal zal ineenstorten, en de huidige orde totaal zal moeten inklappen.

   • We zijn het weer grondig eens.

   • ‘Amerikanen hebben 4 mini-kernbommen naar Oekraïne gesmokkeld’ http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/02/Amerikanen-hebben-4-mini-kernbommen-naar-Oekrane-gesmokkeld..

   • Vertel mij maar dan eens waaraan ik kan zien dat putin niet’helemaal’ mee doet? Putin heeft geen macht, nooit gehad. Hij is de politieke frontman van de romanov familie en heeft diepe banden met rothschild. In andere woorden ik zie geen reden om te vermoeden dat hij ook maar een klein beetje van het script af beweegd en al gebeurt dat is dat niet zijn beslissing. Zou het kunnen dat Rusland(De elite die rusland overheerst) niet wil zwichten of afziet van het plan? Wie weet, maar ik zou het geen zekerheid noemen aangezien de globalisten achter de schermen rustig alles nog aan het neerzetten zijn. Oekraine en lybie bijvoorbeeld wilden soeverein blijven en je ziet wat er met hun gebeurd/gebeurd is. Dus full scale war met rus/chin omdat ze van eht plan afwijken? lol deze mensen willen hun macht behouden en de vernietiging van de wereld is echt niet deel van het plan. Guerillas by night instead of armies by day. Als dat zo zou zijn dan is er nu een all out black ops war aan de hand met deepstrikes op alle belangrijke tribe members aan beide kanten. Ik denk zo oorlog mag gebeuren als er maar geen nucleaire reactors beschadigd raken. Nee ik denk niet dat putin niet mee doet. Hij is in mijn ogen ook niet de persoon die ‘mee doet’. Waarom is het vanzelfsprekend om te zeggen dat obama een pop is en dat amerika elite controlled is , maar in rusland is dat zogenaamd niet al gebeurd al was de bolsjevik revolutie opgezet door diezelfde machten achter de vs. Verdeel en heers. Trap er maar in als je wil en vier feest wanneer het politiek zionisme valt. Het is maar een labeltje. The elite don’t give a [email protected]#$K about Zionism. De brics zijn de nwo en omdat iedereen bang is voor de boogey zionists vallen ze in de handen van de brics.

    In pondering the BRICS push for “governance reform” of the UN complex, it is important to remember that the BRICS alliance is a controlled opposition front erected by the Western globalists. To understand this is so, all that’s needed is a little common sense and a knowledge of three basic facts…

    1) The G7 created the G20 back in 1999 and specifically included Brazil, Russia, India, China, and South Africa in order to formally bring them into the process of building the NWO (in the manner described by George Soros). – see Update 2 of this entry.

    2) Goldman Sachs coined the term BRIC in 2001 with a paper that introduced the public to the concept of Brazil, Russia, India and China being an emerging economic bloc. – see this entry.

    3) The BRIC nations never actually met as a group until 2006, when they met on the sidelines of the UN General Assembly. – see Update 2 of this entry.

    Observing these three facts, it is abundantly clear that the BRICS alliance was fashioned by the Western globalists. The West brought the BRICS into the global economic governance system back in 1999, the West gave them a name and introduced the idea of them becoming a bloc back in 2001, and the BRIC nations accommodated the West by forming the bloc in 2006, just before the 2007-2009 economic crisis hit. They then held their first BRIC Summit right after the effects of the Lehman Shock eased in 2009, which was the same year that the BRIC-inclusive G20 formally supplanted the G7 as the world’s “permanent council for international economic cooperation.”

    Since the G20 nations are all run by politicians owned by the same International Banking Cabal, getting them to form the NWO is something that could be done at any time. It takes more than simply getting the “leaders” to vote for it, though; the general population of these nations must follow their leaders into the new system, and this is what the BRICS alliance is all about. It is an exercise in public relations.

    As I mentioned in a previous entry, the BRICS alliance “gives form to the dialectic clash between Anglo-American bankers and BRICS bankers which will birth the NWO.” The BRICS concept gives the people of the traditionally oppressed nations the illusion that they have formed a mighty alliance which will take over the global governance system from the imperialist West, and the perception that they have triumphed and taken over is supposed to lead to their enthusiastic embrace of the NWO system. But alas, it is all a scam.

    The first step of our emergence from bankster control is to see the BRICS and the UN for what they are, then we can focus on building Our World Order. We must reject the false savior in order to accept responsibility for being our own saviors.

    http://redefininggod.com/2015/02/globalist-agenda-watch-2015-update-16-the-brics-and-the-un-governance-reform-scam/

    Freeman en Martin, wat als de brics ‘magisch’ winnen en door een ‘twist of fate’ ala controlled military coup, invoeren goudstandaard, onthullingen over de waarheid van false flags aan de general public etc zonder gigantische catastrofe de nwo in stand brengen? Ik wil best geloven dat er conflict komt en een economische crash, maar in mijn ogen is het plan nog steeds de brics te laten winnen. Veel is denk ook bangmakerij wat betreft het westen in mijn ogen.

   • @ZeroTheHero

    Ik switch niet graag, maar ik bemerk dat ik de reacties hiervoor vluchtig heb gelezen en ben het eigenlijk met je eens. Ik ben overtuigd van Poetin zijn marionetten rol; al is het alleen maar omdat hij veel meer leugens van het Westen zou kunnen ontkrachten. Je analyse is helder.

    Opgemerkt dat ik Freeman’s onderstaande analyse aan de hand van de profetieén wel erg zinvol vindt en ook in bovenstaande comments zeer goede onderbouwingen zie. Maar ik denk dat Poetin inderdaad zijn spel speelt. Het zijn scripts en hij speelt zijn rol.

   • Ik denk dat PUTIN op de 1 of andere manier zijn rol speelt, niet dat hij zich daar hartstikke van bewust is, maar daartoe bewogen wordt, zodat het eindscript&tijdlijnprogramma alsnog zal resulteren in het te bereiken eindresultaat.

    Ik denk dat de BRICS vs ZIONISM niet slechts een propaganda en bangmakerij is, maar dat het zal uitmonden in een gecoordineerde wereldbrand en CHAOS, dus het wordt heel goed uitgespeeld en uitgevoerd, wanten vrijwel alle figuren die geplaatst zijn op sleutelposities zijn OGENSCHIJNLIJK TEGENSTANDERS, maar in werkelijkheid dienen ze dezelfde ORDE.

    IK DENK WEL DAT ZE GAAN VOOR EEN RITUEEL-OFFER, wellicht de grootste SLACHTPARTIJ allertijden, om verscheidene redenen zullen ze het noodzakelijk achten en ook vanwege hun SATURN-aanbidding, het wordt immers van ze gevraagd, ik denk dat ze absoluut alles zullen doen wat er van hun gevraagd wordt, om hun HEERSCHAPPIJ te verkrijgen en hun BELONING, het eeuwigleven, wat dat ook inhouden mag.

    Ze zullen de mensheid in de OVERLEVINGSMODUS zetten, al hun trauma s zullen ze bij hun activeren, en dan zijn er een heleboel, alles hebben ze daarop voorbereid de afgelopen 50 jaar, na de tweede wereldoorlog hebben ze al veel weten te OOGSTEN qua bloedoffers, in allerlei hoedanigheden, van gezelfmoorden, tot locale oorlogsSLACHTOFFERS en RITUELE MOORDEN/offers, de mensheid hebben ze verziekt, tot op het bot aangepakt, en ze overgegeven aan destructieve&schadelijke activiteiten en denkrichtingen, de mensheid is door ze totaal ontwricht, gesloopt, het enige wat de ORDE VAN BABYLON&BROEDERSCHAP VAN DE SLANG nog moet doen volgens hun filosofie en SATURN-aanbidding, is ze op grote schaal overgeven aan VERNIETIGING, gezien hun tijdlijnprogramma, achten ze de tijd rijp, om die MASSA-BLOEDOFFER-OOGST, te doen plaatsvinden.

    Er is maar 1 manier, dat het voorkomen kan worden, en dat is dat de mensheid, pijlsnel wakker wordt, dus ook onder de militairen en politie-agenten en dergelijke,en HUN AGENDA OP TIJD IN DE KIEM WORDT GESMOORD. En daar schuilt het gevaar in, zover denk ik al door, dat mochten ze niet slagen, nu ze heel dichtbij zijn, DAT WE ONS NIET ZOUDEN MOETEN VERBAZEN dat, als hun plan zou mislukken, ZE HELE SLECHTE VERLIEZERS ZULLEN ZIJN, ik laat het dan aan de eigen verbeelding over, wat er dan zou kunnen gebeuren, gezien de MASSAVERNIETIGSWAPENS, je maakt ze dan ook niet voor niets, want men zal altijd wel rekening gehouden hebben met een scenario dat ZE NIEMAND IETS GUNNEN, als hun plan van eeuwen op het nippertje, op het laatste moment, wordt gesmoord. STA DAAR MAAR EENS BIJ STIL, die lui denken heel anders, het is voor hun geen grapje waar ze op uit zijn en wat ze beogen te bereiken, ze GELOVEN HEILIG IN, wat dat betreft zijn ze onbuigzaam.

   • @Freeman

    Ineens valt bij mij het kwartje naar aanleiding van jou comment waarin je het hebt over ‘het eeuwig leven’. Het is me ineens glashelder waarom we mensen als Ray Kurzweil hebben. Hij en andere transhumanisten moeten met projecten als Google X de onsterfelijkheid verwezenlijken waar de religies inclusief hun proferieën over spreken. Verdomd! Het is een groots plan dat matrixmodel van de Saturnus cult en ze liggen redelijk op schema!

  • De Khazaren, woest volk dat een groot rijk was, ten noorden van de zwarte zee en Kaukasus, bekeerde zich in de 7de eeuw tot het Jodendom. Deze worden als Gog en Magog gezien door Imran Hossein.

   Het is ook frappant te noemen dat de Communistische Partij bij aantreden (meer als de helft van het bestuur/politburo bestond uit joden) alle historische boeken waar de geschiedenis van het Khazarenrijk werd vermeld heeft laten verwijderen. Dit hebben ze zo grondig gedaan dat zelfs het bestaan van dit volk ontkent werd. Helaas voor hen heeft men onlangs de hoofdstad van dit rijk teruggevonden.

   Bron: L. Rapoport, La Guerra di Stalin contro gli Ebrei (New York: Free Press, 1990), pag. 30,31, 37. Vedi anche pag. 43, 44, 45, 49, 50. Traduzione dall’inglese di G.F. Spotti, cfr.: M. Weber, The Journal of Historical Review, Gennaio-Febbraio 1994 (Vol. 14, N° 1), pagg. 4-22. – See more at: http://old.apocalisselaica.net/nl/varie/eventi-storici/analisi-storica-ebrei-comunismo-unione-sovietica-e-sionismo#sthash.XOx3h96B.dpuf

   Postfazione di M. Ovadia, in: L. Mlečin, Waarom Stalin gemaakt Israël, Sandro Teti Editore, 2010, pag. 227. – See more at: http://old.apocalisselaica.net/nl/varie/eventi-storici/analisi-storica-ebrei-comunismo-unione-sovietica-e-sionismo#sthash.XOx3h96B.dpuf

   http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M118&l=NL

 4. Ik las ooit over de grote (zevenjarige?) verdrukking, waarvan de laatste tweeënhalfjaar het zwaarst zullen zijn, de grote verdrukking die nodig is om de aarde te zuiveren van zijn zonden. God, de barmhartige, zal de mensheid oproepen niet langer in zonde te leven en zich te bekeren en af te wenden van zonde. Aangezien de mens in heel zijn bestaan altijd zondig was, zal zijn en blijven en God liefde en vergeving is komt de vraag of een klein beetje in zonde leven minder erg is dan in grote zonde leven en God wel zo barmhartig of machtig is.

  Ik zal God de almachtige niet in twijfel trekken of durven betichten van het hebben van een grote ego of zelfs niet durven te beweren dat hij niet zo heel machtig is, kijk wel uit zeg, maar begrijp ergens dat we volgens zijn regels steeds verder afd(w)alen in grotere zonde die is ontstaan door wellicht in kleine zonde te leven en dat ook zullen blijven doen tot in lengte van dagen.
  Vraag me alleen af, wil God met de grote zuivering de grote zonde oplossen en de kleine zonde vergeven en een duizend jaar lang rijk stichting die daarna komt waarin hij alleen heerst en wij ons allen naar hem moeten schikken en zijn ideeën, wensen en regels hebben te leven, ondanks dat velen van ons redelijk leven zonder al te grote zonde en dan in dit duizend jaar grote rijk niet meer zullen leven in zonde, ook niet in kleine. En dat alles dus wil afdwingen met tucht en orde na een grote opruiming? God wil mensen hebben die worden gedwongen tot iets? God wil mensen wel en toch ook weer niet vergeven? God wil eerst totale vernietiging nadat de mens jaren vrij was alles maar te doen en nadat God jaren heeft toegezien met gegeven en vergeven? Na de eerdere zondvloed, die dus ook jammerlijk is mislukt, krijgen we nu weer een grote opruiming die dan wel zou moeten werken? En wat is zonde? Is iemand zondig als hij een peuk rookt of een pilsje drinkt? Is iemand zondig als hij in gedachten aan een mooie vrouwenlichaam denkt? Zondig als men auto rijdt, op zondag, zaterdag of vrijdag? En zullen we na de grote verdrukking leven als goed geprogrammeerde machines? En na de zuivering zal iedereen gedwongen zijn gelovig te zijn of men wil of niet? God wil dwingen? Wil de antichrist dat ook niet? En waarin onderscheiden ze zich van elkaar? God is goed en de antichrist slecht? Hoe weet ik dat God niet de antichrist is en de antichrist niet toevallig God? Na de grote zuivering is het God en niet toevallig toch de antichrist die duizend jaar dicteert? Want, veronderstel ik leef na de grote verdrukking nog, dan moet ik me laten dicteren door God en religie? Ik laat me niet graag wat vertellen en bepaal graag zelf wat te denken, te geloven, te doen, te zijn of hoe te leven zolang dat niet ten koste gaat van een ander.

  De antichrist is voor mij, en velen met mij denk ik, geen optie, want slechte mensen, wezens, gevallen engelen daar heeft toch iedereen een hekel aan. Maar een God die (over)heerst of dwingt vind ik ook maar een raar idee. Maar goed, wellicht of hoogstwaarschijnlijk ben ik na de grote verdrukking niet meer fysiek op deze planeet aanwezig dus hoef me dan ook nergens meer zorgen over te maken of zelfs nooit meer angstig te zijn. Want angst en het zaaien daarvan middels religies met hel en verdoemenis predikend doet het altijd goed, al duizenden jaren, en helpt de klanten aan je te binden om ze zo vervolgens te kunnen sturen als mak vee (deze methode wordt ook dagelijks volop gebruikt door de msm, politiek en elite), neemt niet weg dat ik begrijp dat voorspellende religieuze passages wellicht best waar kunnen zijn gezien de huidige tijd waarin we leven en iedereen lijkt te zijn doorgedraaid, gek gemaakt wordt, het weer lijkt te veranderen (door ontbossing wereldwijd? Om maar eens iets anders te noemen dan broeikasgassen) en de aarde vele malen vernietigd kan worden door een handvol idioten met te veel intelligentia. Intelligentie is volgens mij niet meer dan een totale afwijking, een soort van woekering in de hersenpan. Hoe groter de geest hoe smeriger het beest, hoe waardelozer en doortrapter de wereld schijnt te worden en heel intelligente mensen in hoge regionen denken met geld(roof) en over de ruggen van een ander de wereld te kunnen kopen, te slopen of bezitten incl. veestapel.

  En als God, die almachtig is, ons waarschuwt voor het dragen van het merkteken in de helft van de laatste -jaarweek?- van de grote verdrukking die in de hand of op het voorhoofd verplicht zal moeten worden gedragen (chip?), waarbij men zonder dit teken niets kan kopen of verkopen en God dit zal zien als een grote zonde als men het accepteert en iedereen zal vervloeken en straffen die dit teken tot zich neemt en met het gegeven en wetende dat we dit teken helemaal niet willen en toe worden gedwongen door één van zijn gevallen wezens, we anders zullen we worden vervolgd en gedood door de antichrist, God in feite ons voor de keus stelt dood te gaan of te volharden op één of ander manier om deze moeilijke tijd van weigerring te de doorstaan of het dus accepteren en vervloekt zijn. Dan vraag ik me af hoe machtig of barmhartig is God die schijnbaar onschuldige mensen geen keus laat en ze dwingt te lijden of te sterven, maar ze ook verder niet kan of wil helpen en zelfs niet lijkt te willen ingrijpen door de antichrist te vernietigen, maar deze gewoon zijn werk laat afmaken ten koste van alles voor de grote verdrukking.

  • Wie heeft toch die term ‘zonde’ verzonnen? De ‘zondeval’…wat een ellende. Problem, Reaction, Solution.

   • En vooral met het oog op waarom die leer geintroduceerd werd. We zijn van nature zondig???? Als men in die doctrine gaat geloven, dan ga je je ook zo voelen (identificeren) en je zo gedragen, het is pure blackmagic-woordspel-mindcontroll.

    Men heeft ons niet alleen in die valse doctrine laten geloven, maar we zijn ook door dezelfde Cabal via de Moon/Saturn-realiteit, zo geconditioneerd en uitgerust om vooral in onze emoties en lagere zelf ons leven in te kleuren, terwijl zij ons “extern” blijven stimuleren om ons in dat lage bewustzijn vast te houden.

    Want wij zijn van nature juist “lichtwezens” en dat is wat we in essentie zijn, we zijn noch het lichaam, noch zelfs de psychische-ziel. Onze energetische lichtkleed is veel hoger dan het meest verheven astrale-gebied/dimendie&veld van de archonten, die uit 7 sferen bestaat, alles hebben zij naar het model van de lichtwereld vormgegeven. Aanvankelijk had alleen de Hoofdarchont, de Heerser van de zichtbare Zodiak en de daaraan gerelateerde dimensies&sferen, het licht in hem, gemengd met vuur, want hij was een product/wezen die tot bestaan kwam zonder instemming van het pleroma/hemelrijk en zonder onze spirituele vader/voorouder. Dat licht is weer van hem afgenomen, op het moment dat hij ertoe bewogen werd door het hemelrijk, zijn gemodelleerde&grotstoffelijke vorm/lichaam, voorzien van 7 subtielere lichamen (etherisch tot astraal niveau)te bezielen met het licht van zijn moeder, en dat licht zijn wij in essentie, en dat wilde hij weer terug in zijn bezit hebben, maar het is ongrijpbaar, hij heeft het voorgoed verloren, dat werk is in ieder geval, al gedaan. Daarom dat hij de archonten/machten/draakachtige vuurwezens der duisternis, ons in hun kerker/gevangenis en graf van hun lichaam hebben gestopt van aarde, water, vuur en lucht, toen ze ons in de laagste regionen van hun domein, op nieuw hadden gevormd. Voorheen had hij ons gevormd van een meer astraal-lichaam, op een subtieler-niveau, in de zevende sfeer/dimensie van zijn heerschappij, terwijl hij zelf troont in het paradijs-gebied, in de achtste sfeer/dimensie, en daar heeft hij ons op de proef gesteld, nadat hij ons opnieuw gemodelleerd/gevormd had, om ons van onze lichtkern vandaan te houden. uiteindelijk heeft hij ons op aarde gebracht, daarop geplaatst, en ons in de overlevingsmodus geplaatst (omkleed met een dierenhuid) en ook nog eens uitgerust met een 2-strengen-DNA, en zelfs dat heeft hij voor een groot gedeelte gefirewalled. Nog later hebben ze, voor de zondvloed, hebben ze ons opnieuw op DNA-niveau, gemanipuleerd/gemodificeerd. Daarna is hij via zijn Demons/Engelen zijn Moon/Saturn-matrix-realiteit-spel gaan spelen gaan scheppen, om ons volledig te onderdrukken en ons in zijn astrale-netten te vangen, ons te omhullen met een astraal-kleed om ons in zijn wiel van reincarnatie en heerschappij te onderwerpen. Hij wilt ons in zijn greep houden en ons niet laten ontwaken tot onze lichtkern, hij probeert dat licht-bewustzijn, niet alleen te onderdrukken, maar ook gedeactiveerd te houden. En opnieuw is hij nu via zijn agenten&vertegenwoordigers op aarde, bezig om ons DNA, te muteren/manipuleren/modificeren in relatie tot zijn transhumanistische agenda.

 5. Goedemorgen Martin, dat was weer een hoop waarheid 🙂 Je schreef in je laatste zin en ik citeer: “Als u het eenmaal doorhebt, is uw ziel al ontkoppeld en keert terug naar de goddelijke bron”.Einde citaat. De goddelijke bron? Bedoel je dat je toch in een God geloofd die de bron van het leven is, of bedoel je wat anders? Mocht je toch in een Almachtige God geloven welke rol speelt hij dan – volgens jou – in alle gebeurtenissen? Zoals ik al zei, veel waarheid maar de rol van de Almachtige God zie ik nergens beschreven. Slaap Hij volgens jou of bestaat Hij helemaal niet? En wat is dan die “goddelijke bron”?

  • Wel gewaardeerde Rijk
   Ik wil altijd liefst meteen reageren op dergelijke vragen, maar zal er een keer een wel overwogen artikel aan wijden. Als je echter goed mijn artikelen leest kun je het er al uit halen. Ook heb ik in de commentaren van Freeman de uitleg (die overeenkomt met mijn zienswijze) al goed vertaald zien worden.

 6. SATURN-CULT en alle geallieerde horden willen inderdaad wraak nemen op RUSLAND, omdat PUTIN&CHINA zich “echt” (gedeeltelijk in ieder geval) lijken los te maken van the new world order ARCHONTEN-AGENDA. MAAR dat is precies de agenda en wil van DE SATURN-MATRIX tijdlijnprogramma en dat valt ook te bewijzen aan de hand van HUN religieuze gecodeerde script. In ieder geval proberen ze PUTIN uit de tent te lokken, gedwongen te provoceren, en als dat niet mocht lukken, dan zullen DE KRACHTEN, AGENTEN&VERTEGENWOORDIGERS van SATURN hun legers erop uit sturen om zelf voor een vernietigende BLITZKRIEG te zorgen.

  EZECHIEL 38:2-8 1 And the word of the Lord came unto me, saying,
  2 Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him,
  3 And say, Thus saith the Lord God; Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal:
  4 And I will turn thee back, and put hooks into thy jaws, and I will bring thee forth, and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armour, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords:
  5 Persia, Ethiopia, and Libya with them; all of them with shield and helmet:6 Gomer, and all his bands; the house of Togarmah of the north quarters, and all his bands: and many people with thee.7 Be thou prepared, and prepare for thyself, thou, and all thy company that are assembled unto thee, and be thou a guard unto them.8 ¶After many days thou shalt be visited: in the latter years thou shalt come into the land that is brought back from the sword, and is gathered out of many people, against the mountains of Israel, which have been always waste: but it is brought forth out of the nations, and they shall dwell safely all of them.

  EZECHIEL 39:2-6 And I will turn you about and drive you forward, and bring you up from the uttermost parts of the north, and lead you against the mountains of Israel. 3 Then I will strike your bow from your left hand, and will make your arrows drop out of your right hand. 4 You shall fall on the mountains of Israel, you and all your hordes and the peoples who are with you. I will give you to birds of prey of every sort and to the beasts of the field to be devoured. 5 You shall fall in the open field, for I have spoken, declares the Lord God. 6 I will send fire on Magog and on those who dwell securely in the coastlands, and they shall know that I am the Lord.

  DANIEL 11:40-45 40 “At the time of the end the king of the South shall attack him; and the king of the North shall come against him like a whirlwind, with chariots, horsemen, and with many ships; and he shall enter the countries, overwhelm them, and pass through. 41 He shall also enter the Glorious Land, and many countries shall be overthrown; but these shall escape from his hand: Edom, Moab, and the prominent people of Ammon. 42 He shall stretch out his hand against the countries, and the land of Egypt shall not escape. 43 He shall have power over the treasures of gold and silver, and over all the precious things of Egypt; also the Libyans and Ethiopians shall follow at his heels. 44 But news from the east and the north shall trouble him; therefore he shall go out with great fury to destroy and annihilate many. 45 And he shall plant the tents of his palace between the seas and the glorious holy mountain; yet he shall come to his end, and no one will help him.

  THE NEW WORLD ORDER heeft dus BERICHTEN GEHOORD, dat PUTIN&CHINA niet echt zich willen voegen en buigen in alles wat de AGENDA betreft, zij die tot de cult behoren en zeer hoog zijn ingewijd in de plannen van HUN GODEN-DEMONS van SATURN, weten dat dit allemaal bij het programmatijdlijnscript behoort, OM HUN MEGA RITUELE OFFER TE BRENGEN alsvorens hun definitieve MATRIX ORDE te kunnen vestigen.

  • Exactly!

 7. Martin, ik raad je aan om eens de boekenreeks van Anastasia van Vladimir Megre te lezen: http://schildpadboeken.nl/contents/nl/d4_Anastasia.html. Hierin worden onze wereldgebeurtenissen en Poetin op een heel andere wijze beschreven.

  Door deze boeken zijn miljoenen mensen geïnspireerd om weer in harmonie met de natuur te gaan leven. Er zijn zelfs heuse Anastasiadorpen in de maak: http://www.anastasiadorp.nl/

  Ik zeg niet dat dit perse waarheid bevat, maar het laat je wel weer een andere kant van het verhaal zien. Echt een aanrader!

  • Marioana,lijkt me wel wat zo’n anastasiadorp,hoeveel geld moet je meebrengen?
   Een hobbit-achtige woning kun je voor 4000 bouwen, dus ik schat dat het zoiets zal kosten.
   Is dat juist?

  • Marioana,dat anastasiadorp van je.
   Ik heb het even bekeken.
   Ik denk dat het inmiddels opgeheven is.
   Ik denk dat het een initiatief van new agers is geweest,die te druk bezig zijn geweest met mediteren.
   Ook de fotos heb ik bekeken.
   Er staat nog geen hut.
   Wel mensen in smetteloos witte kleding,dat zal waarschijnlijk ‘de kerngroep’ zijn.
   Griezelig stelletje.
   Maar het positieve is misschien dat ze nu waarschijnlijk ook aan het ontwaken zijn.
   Ze hadden geen idee van de leerplichtwet in zweden en dergelijke en daar is het nu op stukgelopen.
   Dat is dus het grote gevaar van new age.
   De realitiet wordt uit het oog verloren.

 8. Geweldig stuk Martin! Je slaat de spijker op zijn kop!

  The G20 central bankers don’t really care which side you join, East or West, because they control both sides. All they care about is that you do join, because when you do, you are ceding important elements of your sovereignty to them. Any nation that attempts to be independent and refuses to join the NWO through one of their multilateral arrangements is slated for destruction.

  So what do you do? Do you surrender and go along? If you do, you have no chance of winning.

  Do you fight them? If you do, you at least have a chance of winning, no matter how small it may seem.

  If you choose to fight, though, you cannot do it militarily or economically, because they will obliterate you. You can fight them only in the information space, like I do.

  What most people do not yet recognize is that the globalists have already lost. They took a big risk when they chose to wake up the people in the belief they could control where their minds went once the deed was done, and it’s going to bite them in the ass…

  http://redefininggod.com/2015/01/is-presstv-distancing-itself-from-veterans-today-vt-iran-ukraine-and-the-future/

 9. Vanuit beide religieuze perspectieven zijn redelijk accurate voorspellingen te doen…het zijn scripts and some do know

  • Ik kan die man erg moeilijk verstaan.
   Het eerste deel van zn zinnen kan ik redelijk volgen,maar ook veel onverstaanbaar gebrabbel.
   Wat is nou zn punt?
   Kan iemand dat kort samenvatten?
   Vanaf 38.15 kan ik er helemaal geen touw aan vastknopen.

   De vulkanen in indonesia braken goud begrijp ik.
   Snap er helemaal niets meer van.

   • Wat ik weet van hem, is dat hij een bekeerling is, jaren geleden ben ik hem tegengekomen op het net, hij hoeft niet per definitie controlled-opposition te zijn, maar zet zich wel duidelijk neer als een autoriteit op het gebied van de Islamitische leer en samenzweringen om dat met een Islamitische eschatologie (eindtijdvisie) in te kleuren. En wat ik merk is dat hij de relatie tussen de Islam en het Vaticaan wegpoetst.

  • Hi, MARTIN

   Jew/SA Joe Lieberman eNn Chabad Lubavitcher fanaat voorspelde aan de uit Ukraine afkomstige voormalige rabbi Edward Hodos, die al decennia lang sos berichten brult over deze Lubavitch club, de exacte dag dat de USSR in elkaar zou pleuren:

   https://vimeo.com/100174878

   25.05 …..Lieberman knew the year down to the exact date the days of the existence of the Soviet Union would end

   >>>

   https://infrakshun.wordpress.com/2014/04/06/the-z-factor-ix-chabad-lubavitch/

   Putin is een pion van Chabad Lubavitch. Putin is in bed with Berel Lazar de CL hoofdrabbi van Rusland. Hoodkwartier van deze club: Brooklyn N/J-Y

   Juden uber alles/allen und Chabad uber Juden. Jawohl!

   PNAC + architect van de War on Terror Paul Wolfowitz, CO2 Al Gore, (rabbi) Dov Zakheim, die 2,6 triljoen dollar van het Pentagon in zijn zak stak de dag voor 911. Zakheim is comptroller, accountant, controller. Enfin hij en zijn synagogue of satan- ! s.o.s. !- maatjes hebben het hele sooitje onder hun kont rolle.

   Netanyahu aka Milikovsky is van de partij.Obama, Rahm Emanuuel en die hele Chicago nichten sauna usw….

   In inner CL circles wordt gesproken over de Chernobyl kernramp als het Chernobyl wonder. Michael Chertoff secretary of Department of Homeland Security, onder wiens wakend oog al het Crime Scene Investigation staal van 911 Ground Zero werd verscheept naar China waar het werd omgesmolten.

   In de ‘’heilige tekst’ Tanya tien jaar na de de Franse Revo geschreven door de uit Lubavitch (Oekraine) rabbi Schneur Zalman- door Hodos Mein Kampf avant la lettre genoemd- ale niet joden zijn zielloos vuilnis.

   In vergelijking met dit tuig van de topsteenrichel is elke voetbal hooli een holy man. Die CL etc. lui zijn echt van de pot gerukt. Zet ze- synagogue of saturn- er weer op en door de plee ermee.

   CIA O

   • Hodos heeft al een aantal jaartjes de Khazaria III theorie…

    CIA O

  • Ze laten de vorm van Islam opschieten en via wat lijntjes worden ze inderdaad voor het karretje gespannen, maar vergis je niet, ook IMAMS en AYATOLLAH’ S kunnen heel goed MASONS zijn, en zodoende de AGENDA van de ARCHONTEN mee helpen gestalte geven, ik ben daar 100% zeker van.

 10. De wereld en het bijbehorende systeem is op het moment – tijdelijk – van een machtige engel ( persoon met een geestelijk lichaam in een andere dimensie ) die zichzelf tot een god en een leugenaar heeft gemaakt en dus een tegenstander van God. Die engel toonde de Zoon van God Jezus eens alle Koninkrijken op aarde en bood het aan in ruil voor één daad van aanbidding. Jezus weigerde dat aanbod maar ontkende niet dat de “Koninkrijken” van deze wereld van die afvallige maar machtige engel waren. Die engel die o.a. op aarde zijn “programma`s afdraait ( voorbeeld saturnus cult etc, etc, .. ) komt ook nog steeds in de hemel en ook daar is hij bezig verdeeldheid te zaaien. Binnenkort zal een oorlog in de hemel een einde aan zijn aanwezigheid daar maken en zal hij zich nog meer op de onze planeet concentreren ( op andere planeten creëerde hij – satan – trouwens ook leven, iets wat hij voor de vloed ook deed ). Hier is nog veel meer over te vertellen, maar ik moet naar mijn werk 🙂 Tot slot dat gedeelte waar ik over begon en waar we vlak voor staan, ik citeer: . . .En er brak oorlog uit in de hemel: Mi̱chaël en zijn engelen streden tegen de draak, en de draak en zijn engelen streden, maar hij zegevierde niet, en ook werd er voor hen geen plaats meer gevonden in de hemel. Neergeslingerd werd daarom de grote draak, de oorspronkelijke slang, die Duivel en Sa̱tan wordt genoemd, die de gehele bewoonde aarde misleidt; neergeslingerd werd hij naar de aarde, en zijn engelen werden met hem neergeslingerd. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: „Nu is gekomen de redding en de kracht en het koninkrijk van onze God en de autoriteit van zijn Christus, want de beschuldiger van onze broeders, die hen dag en nacht voor onze God beschuldigt, is neergeslingerd! En zij hebben hem overwonnen wegens het bloed van het Lam en wegens het woord van het getuigenis dat zij hebben afgelegd, en zij hebben hun ziel niet liefgehad, zelfs niet wanneer zij met de dood werden geconfronteerd. Weest hierom vrolijk, GIJ hemelen en GIJ die daarin verblijft! Wee de aarde en de zee, want de Duivel is tot U neergedaald, en hij heeft grote toorn, daar hij weet dat hij slechts een korte tijdsperiode heeft.” Openbaring 12:7-12

  • Mooi die voorspelling, maar het blijft een verhaal wat je kunt vergelijken met veel alternatieve sites. Een goed voorbeeld is Infowars van Alex Jones. Hij vertelt veel waarheid, maar het hij functioneert als vangnet voor ontwakenden. Religies bevatten veel kernen van waarheid. Het punt is dat je ook nog die andere grote wereldreligie hebt.

   Het beeld wat neergezet wordt is gebaseerd op de machteloosheid van de mens en de verlossing door Jezus of via de leer van Mohammed (in geval van de islam). Dat idee zorgt dat mensen hun macht uit handen geven aan die illusionist Saturnus die slim is; zo slim dat “hij” het godsbesef in iedere mens triggert. De hemel is slechts de goddelijke bron waaruit alles voortkomt en waarbinnen satan niets meer is dan wij. We moeten ons dus niet laten misleiden met delen van waarheid en onze ziel uit handen geven aan een Jezus die verzonnen is door de Saturnus cult.

   Nogmaals: de profetieën van beide religies werken een tijdlijn (Saturnus magic) in de hand. Het hele tijdsbesef is een beperking binnen deze dimensie. Zit je als het ware al 1 dimensie hoger, dan zie je het hele plaatje al compleet en is tijd niet een relevante factor. Zoals de bal voor platlanders ook een transformatie-tijdsbeleving is als hij door platland valt (http://www.martinvrijland.nl/2012/12/12/het-verhaal-van-de-platlanders/), terwijl het voor 3D wezens altijd al een bal was. Die profetieën zijn gebaseerd op een tijdlijn en dat alleen al is een teken van Saturnus (satan). Onmiddelijk door de plé spoelen dus, want alles waar tijd aan gekoppeld zit, is vals en behoort tot de software van Satunus.

   Wij zijn zelf onderdeel van de godheid. Dat hemel beeld is een beeld zonder Jezus en Mohammed. Niet meer nodig je ziel uit handen te geven dus. Niet aan Jezus, niet aan Allah. Je bent zelf god. Onderdeel van de goddelijke bron waarin we allemaal gezamelijk de scheppende eenheid zijn. Dat daar dualiteit voorkomt wordt bewezen door het feit dat Saturnus zich afgesplitst heeft. Hij (we maken er maar even een persoon van) weet dat en dus kan hij ook bijbelverhalen produceren die lijken op zijn verhaal. Hij koppelt er alleen een Jezus beeld aan, zodat jij Jezus denkt nodig te hebben voor je verlossing (en bij de islam natuurlijk die andere weg). Die magic heeft hij (Saturnus) zelf ook bedacht helaas en geïmplementeerd via zijn agenten binnen deze matrix gevangenis (waartoe onze ziel mogelijk verleid is): de Roomse Babylonische kerk en haar proxy religies.

   • Martin, je reactie van: “Wij zijn zelf onderdeel van de godheid.” En: “Je bent zelf god. Onderdeel van de goddelijke bron waarin we allemaal gezamelijk de scheppende eenheid zijn.” Geeft vanuit beginsel weer een gedachtegang vanuit de Esoterische School van de Theosofie, ontwikkeld door Helena Blavatsky en Alice Bailey. Deze gaat uit van dat er een goddelijk principe is dat god in alles is, en wij allen een scheppende eenheid vormen in het zijn. De theorie ziet de monotheistische godsdiensten zoals christendom en islam als haar tegenstanders daar deze spreken over zonde en boetedoening. De theorie ontwikkeld door Blavatsky en Bailey stelt dat de mensheid zich vrijmaakt van de godsdienst en haar bindingen (matrix/saturnus cult).

  • off topic.
   @RijkJanssen en anderen die nog kunnen werken.
   Ik vind het heel knap dat je nog KUNT werken.
   Ik zelf ben kort na 9/11 ziek geworden.(trailerchauffeur benelux,duitsland en frankrijk maar volgens CAO-betaald! als nationaal chaufeur.70 uur per week,uitbetaalde uren 55 )Ik begon ook last te krijgen van ODD.

   Kreeg plotseling allerlei psychosomatische klachten.
   Kon overdag niet meer slapen,en als ik snachts reed zag ik kikkers op de weg die er niet waren.En die probeer je toch enigzins te ontwijken.;)
   Gevolg:Volledig arbeidsongeschikt.
   Maar ongeschikt voor arbeid,dat vond ik mezelf altijd al.
   (En mn vorige 47 werkgevers ook)
   Als ik bijv. aan het eind van mn rit met rugpijn van het gesjouw voor de werkplaats noteerde: ‘Electrische pompwagen functioneert niet !’schreef een of andere anonieme flauwe grappenmaker erachter;’chauffeur ook niet’ 😀
   En daar had ie anonieme collega eigenlijk gelijk in.
   Ik durfde me vaak niet ziek te melden, en dacht dat ik onmisbaar was.
   Gelukkig waren er nog genoeg gegadigden die mijn werk graag wilden gaan doen,er kwamen 38 sollicitanten op mn baantje af.

   • Goedemorgen Flabbergasted2,

    Ik werk bij PostNL en sta weer vlak voor een reorganisatie. Velen van mijn collega`s waaronder ikzelf lopen de kans deze zoveelste reorganisatie niet te overleven. Dit jaar nog valt de bijl voor velen. Mijn geloof is dat we vlak voor de grote verdrukking staan ( NWO tijd ). Ik geloof ook dat God een einde aan alle religie LAAT maken door de NWO en daarna de NWO vernietigd. Dat zijn beloftes waar ik in geloof. Denk eens aan deze tekst die ook bij die belofte hoort. Volgens velen misschien een sprookje, voor anderen oprechte beloftes van God: . . .Toen hoorde ik een luide stem, afkomstig van de troon, zeggen: „Zie! De tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen verblijven, en zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan.” En Degene die op de troon was gezeten, zei: „Zie! Ik maak alle dingen nieuw.” Ook zegt hij: „Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.”  Openbaring 21:3-5

   • Ik denk dat als je nog harder gaat werken de volgende reorganistaie-ronde wel overleeft.
    Met een beetje elleboog werk wil dat vast wel lukken.
    Het wordt nu dringen om je slavenbaantje te behouden.

    Ik hoop in ieder geval wel dat ze de slechte postbodes eruit kieperen.

    pasgeleden heeft een postbode van Post.nl tijdens mn vakantie een aangetekende brief voor mij getekend en in mn brievenbus gekieperd !!(dat is handiger dan de post weer mee terug nemen)
    Het was een foutje maar daardoor heb ik nu een knoepert van een probleem wat ik weer kan gaan oplossen.

    Soms lijkt het of ik in een boze droom ben terecht gekomen.

 11. Echte postbodes zijn er bijna niet meer. Een postbezorger is geen postbode, net als die chauffeur die jouw aangetekende zelf tekende geen postbode was. Dat zijn meestal chauffeurs die per bezorgd pakket of aangetekende betaald krijgen. In Den Haag wilde zo zo nodig de postwereld in Nederland open gooien en dertig jaar geleden hoorde ik al dat “iedere boerelul” post kan lopen. Inderdaad. Iedere boerelul kan dat, maar niet iedere boerelul kan vakwerk leveren. Als dat ellebogen werk wat oplevert moet ik dat maar eens gaan doen. Bedankt voor de tip 🙂 Dit jaar zit ik al 38 jaar bij de post en geloof me, het was geen slaven baantje. Veel geld verdient en vroeg thuis in de goeie tijd 🙂

  • Dat weet ik pik, de PTT was een prima werkgever.
   En de post kwam altijd in de goede bus en aangetekende brieven mocht de klant toen nog zelf tekenen.
   Ik zit nu tijdens mn vakantie niet rustig meer want er kan zomaar aangetekende post getekend zijn door postbezorgers.
   Terwijl vakantie in mijn ogen toch een beetje bedoeld is om een beetje te ontspannen ook.

   Sterkte in elk geval, en die ellebogen die moet je wel gebruiken want dat doen je collegas ook.

   • Laten we ons maar niet te druk maken. Dit systeem en alle toeters en bellen die erbij horen gaan toch voorbij. Het satanisch adderen gebroed zal dit jaar ongetwijfeld nog een paar stunten uithalen ( bijvoorbeeld 11/9/2001 plus zeven is 11/9/2008 plus zeven is . . . . 🙂 ). Ze mogen hun satanisch programma afdraaien, totdat Jahweh er een einde aan maakt en orde op zaken gaat stellen in alle dimensies. Dat laatste is een belofte. Ze kunnen hun borst nat maken. . . .Want de oprechten zijn het die op de aarde zullen verblijven, en de onberispelijken zijn het die erop zullen overblijven. Wat de goddelozen betreft, zij zullen van de aarde zelf worden afgesneden; en wat de verraderlijken betreft, zij zullen ervan worden weggerukt. Spreuken 2:21, 22

GOOGLE ADVERTENTIE

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Close