Pages Navigation Menu

Question authority Think for yourself

GOOGLE ADVERTENTIE

De Pedocratie van Nederland nog even op een rijtje

De Pedocratie van Nederland nog even op een rijtje

Ons land barst van de pedofielen. Zo hebben we aan de Universiteit van Amsterdam deze meneer: docent Homostudies, Gert Hekma. De uitspraak in de foto hiernaast zegt genoeg. In dit artikel heb ik al geprobeerd een voorzetje te geven in de richting waarvan ik denk dat de oorsprong van deze maatschappelijke ziekte ligt. Het lijkt er sterk op dat de jarenlange politieke en maatschappelijke evangelisatie van zowel homofilie als pedofilie resulteert in enorme acceptatie van het verschijnsel pedofilie in onze maatschappij. De scheidslijn tussen homofilie en pedofilie lijkt erg dun te zijn.

Een topje van de ijsberg

pedo-herman-meijerIn 2010 stelde de gemeente Rotterdam vijf prominente Rotterdammers aan tot homoambassadeur. Eén van hen was Herman Meijer. In 2003 werd hij verkozen tot voorzitter van Groenlinks. In februari 2007 stelde hij zich kandidaat voor de Eerste Kamer. Hij werd door het partijcongres op de vijfde plaats op de lijst gezet.

Wikipedia over Herman Meijer:

Meijer analyseert de samenleving vanuit het oogpunt van onderdrukte seksuele identiteiten en niet-gewenste onderdrukking van seksuele gevoelens en is een fel tegenstander van heteronormativiteit. Niet alleen zijn eigen homo-identiteit neemt hij als referentiekader, ook de ‘uitvallers’ van de seksuele revolutie en de homo-emancipatie (transgenders, pedofielen, werkers in de prostitutie) hebben zijn interesse. Hij noemt zichzelf in dit kader ook wel polymorf pervers, een bekende term uit de seksuele politicologie van de jaren ’70….verderop…Samen met Roze Links pleitte hij voor afschaffing van de leeftijdsgrenzen in de zedenwetgeving en zelfs het geheel afschaffen van die wetgeving.

En leest u dan vooral even het hele Wikipedia verhaal en haal het geveinsde kinderliefde aspect er maar even uit en vervang dit maar gerust door pedofilie (zoals een goed verstaander dat woord opvat).  Meijer weigert zijn eigen gevoelens voor jongens als ‘pedofiel’ te benoemen. Indachtig zijn visie dat leeftijdsgrenzen een onderdeel vormen van de dubbele taboeïsering noemt hij zichzelf gewoon homoseksueel (lekker veilig).

Een van zijn uitspraken in dit verband, volgens Peter Siebelt: “Ik kan ook wel op een knaapje vallen. Men gaat ervan uit dat je met een kind geen erotische verhouding kan hebben, zonder het te benadelen. Kinderen zouden minder verstandig zijn en niet goed duidelijk kunnen maken wat ze wel of niet willen. Onzin. Alle leeftijdsgrenzen moeten gewoon uit de zedelijkheidswetgeving worden geschrapt.” Kortom als een kind wat beter zijn mond kon houden zou ik er pedofiele sex mee bedrijven, maar omdat ze hun mond niet kunnen houden wacht ik tot het strafbare feit uit de wetgeving geschrapt wordt.

theo_van_willigenburgTheo Willigenburg is voormalig hoogleraar ethiek en decaan van de faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit van Rotterdam. In 2005 werd hij opgepakt voor sexueel misbruik van een koorknaap. In 2009 liep hij weer eens tegen de lamp. Tussen 2000 en 2007 zou hij zich aan meerdere minderjarige jongens hebben vergrepen. [Quote] “Er was ook een professor Ethiek bij ons aan de Erasmus-universiteit, die een minderjarige jongen had misbruikt. Hij pleitte schuldig en kreeg toch nog slechts een paar weken werkstraf. Onbegrijpelijk. Klein detail: zijn partner is rechter.” Na zijn veroordeling werd Willigenburg gewoon zakelijk leider van het Roder jongenskoor. Hier maakte hij opnieuw slachtoffers.

Vaderlandse geschiedenis

Ik vind het belangrijk om de in de vergetelheid rakende pedofiele historie van ons land nog even naar boven te halen. Hier daarom nogmaals de Pedocratie van Nederland sedert de aanvang zestiger jaren:

 • De COC geeft in 1960 de brochure ”Pedofilie” uit. Auteur: Edward Brongersma. Brongersma is in de jaren ’50 veroordeeld voor pedofilie. Dit was toendertijd voor de PvdA aanleiding om hem te schrappen als lid van de PvdA fractie van de Eerste Kamer. Later wordt Brongersma echter weer in de PvdA in ere hersteld en zit hij jarenlang, tot aan zijn pensionering, in de PvdA fractie van de Eerste Kamer (1963-1977). In deze COC-brochure pleit Brongersma voor het niet meer strafbaar stellen van pedofilie.
 • De NVSH [Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming], die in 1966 zelfs 220.000 leden telde, verkondigde toen en doet dit nu nog steeds dat de pedofilie een normale variant is onder de andere varianten van sexualiteit. In November 1969 houdt de NVSH in Utrecht een algemeen ledencongres onder de titel: ‘De staat als zedenmeester’ en formuleert: ‘Seksualiteit is een zaak van alle leeftijden. De seksuele voorlichting en opvoeding dienen er in ieder geval van uit te gaan dat lustgevoelens positief moeten worden gewaardeerd.‘ (Dr. Ernst Otto Born, Pedofiele integratie na 1959, Storm: Utrecht 1973)
 • D66: het verkiezingsprogramma voor de tweede kamer uit 1977 en 1982 pleit voor het afschaffen van de leeftijdsgrens voor pedofilie, evenzo Boris Dittrich in “Nieuwe Sekstant” van zomer 2002.
 • PvdA: Roethoff in “De Rooie Vrouw” in 1987 pleit voor afschaffing van de leeftijdsgrens evenals voor hem Brongersma, jarenlang (1963 tot 1977) lid van de eerste kamer voor de PvdA en pleitbezorger voor pedofilie en in de jaren vijftig nog veroordeeld wegens pedofilie. Brongersma kreeg in de jaren zeventig en tachtig een welwillend podium op radio, tv en in dagbladen en tijdschriften. Pedofielen die zich aan kinderen vergrijpen, waren volgens Brongersma uitzonderingen. ,,Meestal wil de man niet meer dan wat knuffelen, strelen, stoeien en masturberen. En die verlangens zijn wederzijds, omdat er met het kind een heel innige relatie groeit.”
 • pedofilieVVD: diverse uitspraken van Nijpels (1978), Lept (1985) en Geertsema (1993). Zo betoogde Ed Nijpels dat leeftijd geen criterium moest zijn om seksuele relaties aan te gaan. ,,Wanneer een kind vrijwillig dergelijke contacten met ouderen heeft, moet dat worden toegestaan.”
 • GroenLinks: Binnen de lobbygroep “Rozelinks” doen verschillende opvattingen de ronde die allen legalisering van seksueel verkeer met minderjarigen bepleiten. Onder meer gewezen partijvoorzitter Meijer deed hier van zich spreken.
 • In 1979 verschijnt de “Petitie inzake leeftijdsgrenzen in de zedelijkheidswetgeving”, opgesteld door Coornhertliga, vereniging voor strafrechthervorming, Humanistisch verbond, de NVSH en Ds. A. Klamer, radiopastor en mede ondertekent door circa 250 “vooraanstaande” personen en 50 instanties die werkzaam zijn in het maatschappelijk werk en geestelijke volksgezondheid, de jeugdzorg, psychiatrie, psychologie en pedagogie, rechtsgeleerdheid en politiek (PvdA, PSP, D66, PPR en JOVD). In deze petitie wordt ervoor gepleit pedofilie uit het strafrecht te halen.
 • In 1992 heeft een meerderheid in zowel de tweede als de eerste kamer de door het derde kabinet Lubbers (CDA en PvdA) voorgestelde wetswijziging goedgekeurd, waarmee pedofilie met kinderen vanaf 12 jaar en ouder in de praktijk uit het strafrecht is gehaald. [Minister-President: Drs. R.F.M. Lubbers (CDA), Vice minister-president: W. Kok (PvdA), Justitie: minister Dr. E.M.H. Hirsch Ballin (CDA) (7 november 1989 – 27 mei 1994) en staatssecretaris: Mr. A. Kosto (PvdA) (7 november 1989 – 27 mei 1994)].
 • Naar aanleiding van de zaak Dutroux in België kwam het kabinet in 1995 met een voorstel tot herziening van de kinderpornowet 240b, waarmee het in voorraad hebben van kinderporno strafbaar zou worden. De PvdA, VVD en D66 verzetten zich tegen deze herziening. De parlementariërs Boris Dittrich (D66), Gerda Dijksman (PvdA) en Mohammed Rabbae (GroenLinks) vonden dat particulieren niet vervolgd moesten worden voor het bezit van kleine hoeveelheden kinderporno. Er zou eens kunst tussen kunnen zitten. En “kinderen vanaf twaalf jaar moeten toch het recht hebben mee te werken aan naaktreportages?
 • In 2002 stemden de gehele fractie van Groen Links, Jurgens en Le Poole (PvdA) en Kohnstamm, Hessing en Schuyer (D66) tegen een voorstel waarin uitvoering werd gegeven aan de nota inzake de bestrijding van seksueel misbruik van en seksueel geweld tegen kinderen.
 • De schrijvende pers, zowel de kranten, de familiebladen als opinie-tijdschriften hebben evenals de radio en televisie in de jaren 60 en 70 meermalen ruim baan gegeven aan de pleitbezorgers van de “vrije sex” met kinderen.
 • In 1971 plaatste Vrij Nederland naar aanleiding van een uitzending van Brandpunt (KRO) een interview met psychiater dr. J.R.M. Maas, geneesheer-directeur van de Pompe Kliniek (Nijmegen). Volgens Maas is pedofilie een algemeen menselijk verschijnsel. Hij vertelt zelf ook kinderen tegen te komen, ,,die je seksueel aanspreken”. En ,,Ik denk dat kinderen feillozer aanvoelen wat goed is dan volwassen mensen. Ik denk ook dat de meeste kinderen zonder dwang tot het beleven van deze dingen (seks met een volwassene) komen” en “Je kunt zelfs zeggen dat het kind een pedofiel contact mist.”
 • In Ouders van Nu (mei 1971) mocht zenuwarts dr. W.J. Sengers relativerende opmerkingen plaatsen bij ‘de kinderlokker’: ,,Kan seksueel contact kwaad als daarbij geen pijn of letsel worden aangedaan? Als men een kind mag strelen, waarom dan ook niet genitaal?” Wanneer kinderen toch schade ondervonden, dan was dat de schuld van de politie, die tijdens verhoren duidelijk maakte dat een grens was overschreden. Dát maakte kinderen overstuur, aldus Sengers, in het dagelijks leven universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Bij Sonja Barend (VARA) mocht een echtpaar vertellen hoe het zijn kinderen “daadwerkelijk” inwijdde in seksualiteit. Een applaus van het publiek in de studio volgde op dit ‘dappere relaas’.
 • Bij Koos Postema (VARA), kreeg in oktober 1978 criminoloog en voormalig PvdA-senator Edward Brongersma alle ruimte om zijn liefde voor minderjarige jongens te belijden.
 • Midden jaren tachtig verklaarde de voorzitter Benjamin Roelofsma van pedofielenvereniging Martijn in de Haagse Post dat kinderen het beste in seksualiteit kunnen worden ingewijd door pedofielen: ,,Als je kinderen wilt leren zwemmen, huur je ook een ervaren zwemleraar in.” En niet lang daarna wond Roelofsma zich op over pleegzorginstellingen die geen kinderen bij pedofielen wilden onderbrengen.

Pedofilie punt nl

En daarna is er natuurlijk een hele hoop gebeurd. De pedofielen vereniging Martijn is al genoemd. Vergeet de doofpot van de misstanden in de Katholieke kerk niet. Kijk wat er in Engeland gebeurd is met Jimmy Savile. Er zijn zoveel doofpotten om alle hoog geplaatsten uit de wind te houden! Je ziet door de doofpotten het bos niet meer!

Kende u de website www.pedofilie.nl al? De pedofilie promotielocomotief draait volle toeren. De acceptatie van pedofilie krijgt steeds meer vorm. Dit ondanks her-en-der een doofpot arrestatie om de maatschappij de indruk te wekken dat de staat echt iets doet tegen ‘misstanden’ als die van de Amsterdamse crèches en Robert M. Het lijkt wel of Nederland zo langzamerhand een sympathie heeft gekregen voor de arme stakkers pedofielen die ook maar gewoon mens zijn. Daarom komt iemand als Joris Demmink ook gewoon weg met zijn kindermisbruik.

Alsof het een onderdeel van het evolutieproces is dat we nu op het punt beland zijn dat pedofilie toch echt een menselijk ontwikkeling is. Tenslotte heeft het ook even geduurd tot de vrouw geëmancipeerd werd. En vergeet de homofilie niet. Dat heeft ook even geduurd. Nu is de pedofilie aan de beurt! Vindt u niet?

Ondertussen hebben we Universiteiten waar de pedofilie tot wetenschap verheven is, zoals aan de Universiteit van Utrecht waar door mensen als Mw Prof. dr. P.T. Cohen-Kettenis de kennis wordt overdragen op de volgende generatie. Ondertussen is zij voorzitter van het FWOS dat de kinderporno van Brongersma in haar beheer heeft.

Ik begin zo langzamerhand te denken dat ik op een andere planeet beland ben!

(Bron ecclesiadei.nl en dit hyves blog.)

468 ad

No Comments

Trackbacks/Pingbacks

 1. De oorzaak van pedofilie | Martin Vrijland - […] volgende interview: Prepuberale energie geconsumeerd uit Pedofiele sex. Leest u vooral ook eerst dit artikel om te ontdekken hoe diepgeworteld de…
 2. Opstelten, Plasterk en de machts-octopus | Martin Vrijland - […] Ivo Opstelten is natuurlijk niets meer dan een goed betaalde marionet, die vooral aan zijn mogelijke toekomstige commissaris functies denkt en…
 3. Marc Dutroux schrijft brief aan vader Julie *Update Demmink* | Martin Vrijland - […] van de pedofielen en in de regering lijkt al decennia lang een trend te bestaan van een groeiend milde…
 4. Sympathie voor de pedofiel op Nederland 3 | Martin Vrijland - […] pedofilie een geaccepteerde geaardheid is. Voor mensen met deze geaardheid, moeten we gewoon een oplossing bedenken, waardoor ze hun…
 5. Breng uw kinderen naar de veilige kinderopvang | Martin Vrijland - […] ‘veiligheid’ staat hoog in het vaandel bij onze kind-minnende overheid. Het zijn trouwens ook soms lastige wezens hoor..kinderen. Zelfs…
 6. Het mensenrechten touwtrekspel met Rusland over homopropaganda | Martin Vrijland - […] standpunt van de Russen. Ik overweeg zo langzamerhand asiel aan te vragen in Rusland, want in de pedocratie Nederland…
 7. De roze-kieswijzer, de nieuwste inzet van de homo-maffia | Martin Vrijland - […] op de leeftijdsgrens aangaande sex. En dan heb ik het vooral over mannen als Edward Brongersma, Gert Hekma en Herman Meijer. Die laatste…
 8. Hetro-normativiteit tegenover homo-normativiteit | 2012-2016: de grote verdrukking - […] gaan toe naar een maatschappij waar de hetro-normativiteit geminacht wordt en de homo-normativiteit daarvoor in de plaats moet […]
 9. Radio-uitzending over de homolobby, homopropaganda, de gender-ideologie | Martin Vrijland - […] De Pedocratie Nederland […]
 10. Engelse hoge rechter en adviseur koningin oprichter pedofielen-kring | Martin Vrijland - […] om het zefde te doen. Een probleem daarin zou kunnen zijn dat de pedofilie (lees: kindermisbruik) al zo lang in…
 11. Bekijk onze helden van jeugdzorg | Martin Vrijland - […] terreur krijgt van een man die ogenschijnlijk trots is op zijn manier van opvoeden door middel van afschrikking. Dit…
GOOGLE ADVERTENTIE

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Close