We kunnen de problemen in de wereld niet oplossen vanuit het denken en praten, maar wel op deze manier:

Filed in DE SIMULATIE by on 21 juni 2019 3 Comments

bron: zozitdat.nl

Al eerder verwees ik naar een video van Roald Boom, die ik persoonlijk niet ken, maar waarvan ik 1x eerder een YouTube filmpje bekeek. In onderstaande toespraak (die ik kreeg toegezonden) komt Roald naar mijn smaak dicht bij de essentie. Hij stelt hierin dat Einstein’s stelling ‘We kunnen een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde denkniveau‘ verandert dient te worden in ‘We kunnen een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde bewustzijnsniveau‘. Hij verwoordt hiermee uitstekend en bondig wat ik in mijn artikelen van de afgelopen jaren heb geprobeerd te verduidelijken, waarbij ik de lezer eerst probeer te doen ontwaken uit hun collectieve media-hypnose om vervolgens de shift richting een essentieel bewustzijnsniveau te maken. Daarom gebruik ik hier graag zijn video, waarop ik dan enige aanvullingen wil geven, zodat u het plaatje hopelijk echt volledig gaat doorzien.

Waar komt ons heelal en ons bestaan vandaan?

Voor een goed begrip is het eerst nuttig om de essentie van onze oorsprong te verwoorden. Ik vraag u dan even uw geloofsovertuigingen tijdelijk in de wachtkamer te zetten voor een gedachtenexperiment. U mag geloven in een scheppende god of in een oerknal. In beide zit een kern van waarheid. Laten we eerst even een hypothetische aanname doen; gewoon voor de exercitie, zodat ik zo terug kan komen op de geloofssystemen ‘schepping’ of ‘oerknal’. Laten we er eens vanuit gaan dat de oorsprong van alles de totale informatiestroom is van waaruit alles zich gevormd heeft en dat deze totale alles bevattende informatiestroom de essentie is van waaruit verdichting heeft plaatsgevonden. Laten we zeggen dat het een soort zee van alle mogelijkheden en potentie is waarin alles van materie tot energie, tot vorm en vormloosheid zich bevindt. Een soort stamcel van het bestaan, het universum en alles wat is. Die vergelijking met de stamcel is misschien wel de beste die er is, want hoe kan het toch dat die stamcel in het menselijk lichaam inderdaad ook alle informatie van feitelijk elk onderdeel van het lichaam in zich draagt. Wat Roald Boom in onderstaande filmpje dus ‘kwantumveld’ noemt, zou ik de liefst willen koppelen aan die term ‘stamcel’. Onthoudt u deze stamcel-vergelijking als u het filmpje kijkt.

Schepping of oerknal?

Gaan we er dan even vanuit dat vanuit die stamcel van het bestaan (ik noem het bewust geen universum, waarover zo meer) zich vorm gevormd heeft, dan is de kernvraag nog steeds: ‘hoe ontstond die stamcel?’ Dus: ‘hoe ontstond de alles bevattende datastroom (het kwantumveld) waar vanuit alles zich gevormd heeft?’

In het hier geschetste model (het gedachtenexperiment) ga ik er even vanuit dat zich individuele entiteiten gevormd hebben (cellen). Individuele energievelden die ook weer de behoefte hebben om meer vorm te geven. Religie zit in die zin dicht bij de waarheid, omdat hier ook gesproken wordt over goden, engelen en demonen (individuele energievelden, vormen, entiteiten). Laten we dit voor het gemak even ‘individuele cellen’ of ‘vormgevers’ noemen. Ik maak hier grote sprongen, maar als we er vanuit gaan dat vanuit het ‘alles’ (de ‘alles omvattende broncode’, het ‘bron energieveld’ of de ‘bron informatiestroom’, het ‘kwantumveld’) vorm ontstaat, dan is het beste vergelijk dat we hiervoor hebben in onze fysische wereld: de stamcel.

Het willen vormgeven aan de alles omvattende code binnen een stamcel is iets wat we niet kunnen bevatten, maar het gebeurt wel. Cellen starten hun vormgevingsproces met de informatie vanuit de stamcel. We zouden dus kunnen zeggen dat de alles omvattende ‘bron informatiestroom’ van nature geneigd is om vorm te gaan geven (te scheppen). Die alles omvattende informatiestroom is vermoedelijk de essentie van ons bestaan. Godheden of entiteiten (althans: wat wij zo betitelen vanuit onze belevingswereld) zijn dan een voortvloeisel uit die alles omvattende informatiestroom. Dat zijn al vormen. Dat zijn al herkenbare “cellen” gevormd vanuit de stamcel-informatiestroom.

Om de vraag te kunnen beantwoorden of we in een schepping leven of in een door evolutie gevormd universum, vanuit de oerknal, moeten we even naar de kwantumfysica kijken. Het dubbele-gleuf (double slits) experiment van natuurwetenschapper Niels Bohr deed Einsteins werk aan de ‘Theory Of Everything’ (TOE) op zijn grondvesten schudden. Het haalde Einsteins theorieën zelfs volledig onderuit (zoals de theorie van lokaliteit en lichtsnelheid-als-grens; dit als gevolg van de kwantumverstrengelingsproeven). Niels Bohr toonde met het double slits experiment aan dat er een waarnemer nodig is om materie te doen ontstaan. Voordien is het slechts een informatiepakketje. Dit leidt tot de conclusie dat we in een simulatieve realiteit leven (waarbij ‘leven in’ eigenlijk geen juiste formulering is), waarin een externe partij de waarnemende speler is (in een multi-player simulatie). De uitgebreide onderbouwing van deze conclusie vindt u in deze artikelenreeks (zie hier en hier).

Welnu als zich vanuit deze “stamcel” informatiestroom (datgene wat Roald Boom ‘het kwantumveld’ noemt) ‘vorm’ gevormd heeft, dan zouden we deze ‘vorm’ de scheppende cellen kunnen noemen die weer opnieuw aan een creatieproces begonnen (zoals zich in een lichaam ledematen en organen vormen). We zouden dus kunnen zeggen dat deze vorm-entiteiten ons bewustzijn vormen. Na de vormloze alles omvattende datastroom (de stamcel van het bestaan, het kwantumveld) vormde zich ‘vorm’. Die allereerste ‘vorm’ zouden we ‘bewustzijn’ of ‘ziel’ of ‘entiteit’ kunnen noemen. Al deze woorden zijn vervuild in de spirituele en religieuze stromingen, maar laten we voor het gemak even ‘bewustzijn’ kiezen al de eerste vorm die zich gevormd heeft. Eerst was er dus het ‘alles’ en toen het bewustzijn. Bewustzijn is dan een individuele vorm gevormd vanuit de stamcel. Beide zijn echter één want de een is het gevolg van het ander, maar de cel kan zich niet vormen zonder de stamcel informatie (de alles omvattende datastroom). Beide bestaan dus altijd gelijktijdig.

In deze geldachtenexercitie maken we even de sprong naar de behoefte van entiteit (bewustzijn/vorm) om meer vorm te geven (organen te vormen). Nu weten we uit onze ‘biologische’ materiële realiteit dat zich ook slechte cellen kunnen vormen. Kijken we naar het menselijk lichaam dan is dat niet zo perfect dat we niet ziek worden. Een virus kan ook echter een test van het systeem zijn en de weerstand vergroten.

Laten we er in onze gedachtenexercitie even vanuit gaan dat ons bewustzijn zich direct vanuit de broncode (de stamcel / het kwantumveld) gevormd heeft en dat we allemaal dus van gelijkwaardig niveau komen, maar allen met een andere missie. In een lichaam heeft de ene cel immers het basispakket aan informatie van de stamcel meegekregen om een orgaan te vormen en de ander een ledemaat. We zijn dus van gelijkwaardig niveau, maar niet gelijk, want we hebben een andere vormgevingsmissie.

Als u studie gemaakt heeft van mijn artikelen over de simulatie, wijs ik erop dat er één entiteit (een bewustzijnsvorm) lijkt te bestaan die de taak lijkt te hebben gehad om een virussysteem te bouwen. Een soort testsysteem voor het totale lichaam dat zich vanuit de stamcel gevormd heeft. Deze Luciferiaanse bewustzijnsvorm heeft een (virus)simulatie gebouwd. De kwantumfysica toont immers aan dat we in een simulatie “leven” (waarnemen/spelen). In dat geval is Lucifer de god (de bouwer) van deze simulatie. Dat verklaart zowel het scheppingsverhaal als de oerknal theorie in meer of mindere mate. In het geval van de oerknal kun je zeggen dat dit het moment was waarop de simulatie aangezet werd. “Poef!” ineens was alles daar. In de Scheppingsverhalen worden de lagen waaruit de simulatie is opgebouwd beschreven (eerst het licht en donker, toen hemel, aarde, land, zee, enzovoort). De evolutietheorie is te vergelijken met de Sims die in hun Simswereld (zie hier) opzoek gaan naar de oorsprong van hun bestaan en vanuit hun Sims-bewustzijn en belevingswereld historische analyses proberen te maken.

Bestudeert u mijn artikelen, dan kunt u erachter komen dat we in een door de bewustzijnsvorm (die vanuit onze Sims-realiteit vereerd wordt als ‘god’ en geïdentificeerd kan worden als) Lucifer gebouwde virussimulatie leven. Je zou het ook een testsysteem kunnen noemen; een virussysteem dat bedoeld is om de overige scheppende bewustzijnsvormen (cellen) te testen. We kunnen niet alleen aan de kwantumfysische experimenten herkennen dat het een simulatie-virus-testsysteem is, maar ook aan het script en aan de dualiteit. Dat licht ik toe in dit belangrijke artikel (ik adviseer om dat artikel echt even een keer goed te lezen).

De alles omvattende informatiestroom, het kwantumveld

Roald Boom noemt deze alles omvattende informatiestroom (die we voor het gemak hebben vergeleken met een stamcel) het kwantumveld. Na het kwantumveld komt dus de singulariteit. Daarin zit het woord ‘single’, wat duidt op ‘individueel’. Als we kijken naar de stamcel en hoe zich in een lichaam of elke biologische vorm verschillende singulaire cellen vormen met een verschillende taak, dan zijn dat dus individuele vormen; individuele entiteiten die zich vanuit het kwantumveld (de stamcel informatiestroom) gevormd hebben. Op dat niveau is de een niet meer als de ander. De een heeft wel een andere vormingsmissie als de ander. Als het virussysteem van de door de Lucifer-entiteit gevormde simulatie bedoeld is om de overige cellen op hun kracht te testen, dan kunnen we dus in het kwantumveld de code vinden die het virus kan doen afbreken.

We zijn immers allen in de oorsprong afkomstig van die alles omvattende datastroom (het kwantumveld / de stamcel-informatiestroom). Als we dus vanuit de Sims-beleving of de avatar-beleving proberen de problemen van de Sims-simulatie op te lossen, zijn we dus bezig het spel van binnenuit te veranderen. Dat gaat niet. De bouwer van de simulatie zal er altijd voor hebben gezorgd dat ‘het programma’ wint. Je gedachten en je brein maken daarnaast onderdeel uit van jouw Sim in het spel; je avatar in de simulatie; je lichaams-waarneming. Je bent niet je lichaam: je bent bewustzijn (de singulariteitsvorm die ontsprong uit de stamcel-informatiestroom / het kwantumveld). De enige weg om de simulatie aan te passen of stop te zetten is dus door dit op programma niveau te doen. Dit vindt dus plaats op het singulariteits (individuele/singulaire entiteitsvorm) niveau, waarin alle entiteitsvormen gelijkwaardig zijn, maar een andere missie hebben. Vanuit die positie kunnen we tappen uit de basisinformatiestroom.

Virusbestrijding op bewustzijnsniveau

Je zou ook kunnen zeggen dat we ons helemaal niet druk hoeven te maken om de problemen in deze simulatie, ware het niet dat de bedoeling van een virussysteem is: dit te overwinnen en te herstellen. Je lichaam kan ook een virusaanval overleven. Je bewustzijnsvorm (ziel of hoe je het noemen wilt) kan dus ook een virusaanval overleven. We denken dat echter te moeten doen op Sims-avatar niveau. Dat denken is echter zelf Sims-level. Het is onderdeel van die virus-simulatie. De overwinning van een virussysteem geschiedt door de viruscel aan te vallen. Niet van binnenuit, maar van buitenaf. De vorm-entiteit Lucifer, die tot taak had de andere bewustzijnsvormen op hun kracht te testen en deze virussimulatie gebouwd heeft, moet dus op entiteitsniveau aangepakt worden. Dat geschied dus op bewustzijnsniveau.

Als Roald Boom zegt dat alle vormen gelijktijdig zijn, dan klopt dit volledig. Trekt u het even in het beeld van een Playstation-game of de genoemde Sims-game. Laten we er even van uitgaan dat meerdere bewustzijnsentiteiten (zielen of hoe u het noemen wilt) in het Luciferiaans virusysteem getrokken zijn. Wie zijn de spelers van zo’n multi player game? Wie zijn de spelers van een multi player Playstation of Sims game. Dat zijn de mensen die met de controller op de bank naar het scherm zitten te kijken. Dus uw bewustzijn kijkt en speelt mee in deze virussysteem-simulatie, maar is tegelijk afkomstig uit het stamcel kwantumveld. U bent nog steeds het bewustzijn en u bent nog steeds in het kwantumveld. De essentie van de oplossing van alles ligt dus in het kwantumveld.

Eenvoudiger gezegd is misschien wel de volgende beeldspraak: Als u een typefout op uw scherm maakt, smeert u dan typex op het scherm, pakt u een gummetje en gaat u proberen de letters van uw scherm te gummen of verandert u het op tekstverwerkersniveau? We moeten dus de oplossing in het kwantumveld zoeken. Vandaar dat ik onderstaande video van Roald Boom zo belangrijk vindt.

Kanttekening

Het gebruik van de term ‘singulariteit’ is overgenomen door de stroming van het transhumanisme en wordt gepromoot door mensen als Google’s technisch topman Ray Kurzweil. Dit is de valkuil van het Luciferiaanse virus-simulatiesysteem, waarin via de weg van de samensmelting met het virus de weg terug richting de singulariteit gepromoot wordt. Dit alles moet verlopen via de samensmelting met AI en de geleidelijke transformatie van het menselijke lichaams-avatar in cyborgs die met DNA en brein in the cloud moeten komen te hangen. Mijn waarschuwing is dus dat we ons niet met dit transhumanisme en deze valse singulariteit noch met religie moeten verbinden, omdat we ons dan koppelen aan het Luciferiaans virussysteem dat zich wil gaan nestelen in het kwantumveld. We kunnen dit Luciferiaans virussysteem ontmantelen vanuit het bewustzijnsniveau, de zuivere singulariteit en het kwantumveld. Mijn advies is dus hetzelfde als dat van Roald Boom: wees zoveel mogelijk stil en herinner uw bewustzijnsvorm.

Ik merk nog op dat ‘het universum’ onderdeel uitmaakt van de Luciferiaanse simulatiebeleving (net als de hierboven genoemde engelen, demonen of jinn’s: zie hier), maar verder vindt ik Roald’s uitleg fantastisch.

Voor vele lezers zal bovenstaande misschien volledig ongrijpbare taal zijn. Voor de bewuste zielen valt waarschijnlijk het kwartje.

46 Shares

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author ()

Comments (3)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. ZalmInBlik schreef:

  Grote wereldwijde spelers in deze AI agenda zijn idd Kurzweil, maar ook Eric Schmidt (Alphabet) en Peter Thiel. Figuren om in de gaten te houden…

  To arrive at the edge of the world’s knowledge, seek out the most complex and sophisticated minds, put them in a room together, and have them ask each other the questions they are asking themselves.
  https://www.edge.org/people

  https://www.marketscreener.com/ALPHABET-INC-24203373/news/Alphabet-Glaxo-Alphabet-Plan-700-Million-Bioelectric-Treatment-Venture-Update-22790301/

  https://www.autisminvestigated.com/robert-f-kennedy-jr-google-gsk/

  • ZandInOgen schreef:

   interessante links zalm, kijk alleen al waar usual suspect Mengele Plasterk werkt…Impatient/Mytommorows

   Early Access Programs 😀 benieuwd hoeveel nieuwe nano particles getest worden

 2. J.V. schreef:

  Dank voor dit verhelderende stuk, weer een puzzelstuk!

Leave a Reply

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten