ការបរិច្ចាគ Bitcoin

ជារឿយៗខ្ញុំបានសួរសំណួរថាតើវាអាចត្រូវបានបរិច្ចាគតាម bitcoin ដែរឬទេ។ ទោះបីជាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកលោតបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យា cashless សង្គមខ្ញុំបានបង្កើតជម្រើសនោះសម្រាប់អ្នកអានទាំងនោះ។

នេះគឺជាលេខគណនី bitcoin ដែលអ្នកអាចបរិច្ចាគបាន:

1KiBzUvVHw1Fh4Eox8MAjZh4mFx1m5qS2g

0 ចែករំលែក

សិទ្ធិ AVG

ដោយ 25 ឧសភា 2018 យើងត្រូវជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីបទប្បញ្ញត្តិថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទាក់ទងនឹងបទបញ្ជាទូទៅនៃការការពារទិន្នន័យ (AVG) ។ អានសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជននិងបញ្ចូលឬកែតម្រូវការកំណត់សិទ្ធិរបស់អ្នក។

សេចក្តីថ្លែងអំពីសិទ្ធិឯកជន | បិទ
ការកំណត់

ដោយបន្តប្រើវិបសាយនេះអ្នកយល់ព្រមនឹងការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍។ ព័ត៌មានបន្ថែម

ការកំណត់ខូឃីស៍នៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានកំណត់ឱ្យ 'អនុញ្ញាតខូឃីស៍' ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍រកមើលដ៏ល្អបំផុត។ ប្រសិនបើអ្នកបន្តប្រើវេបសាយនេះដោយមិនផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ខូគីរបស់អ្នកឬអ្នកចុចលើ "ទទួល" ខាងក្រោមអ្នកយល់ព្រមជាមួយ ការកំណត់ទាំងនេះ។

បិទ