ធ្វើឱ្យអាចទៅរួចដោយប្លក, រូបភាព

បង្ហាញថាអ្នកមិនមែនជាម៉ាស៊ីនទេ: 3 + 10 =

←ត្រឡប់ទៅ Martin Vrijland