തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏവരുടെയും രക്ഷകനാണ് യേശു! അതോ ഇസ്ലാം സത്യസന്ധതയാണ്?

സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള MIND & SOUL CONTROL, വാർത്തകൾ അവലംബം by ജൂലൈ ജൂലൈ 29-ന് 48 അഭിപ്രായങ്ങള്

ഇന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി ഒരു ലേഖനം നാഡീവ്യൂഹം വികസിപ്പിച്ച കഴിയില്ല കാരണം നന്നായി നിരനിരയായി ക്സനുമ്ക്സ കയറി വരെ അനസ്തേഷ്യാ കൂടാതെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതുമായ ലഭിച്ച ത്രൌമതിജിന്ഗ് പൈതങ്ങൾ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അയച്ചു. ഇവിടെ തുടരുന്നതിനു മുൻപ് ആദ്യം ലേഖനം വായിക്കാൻ ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ട്രോമയുടെ കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ ഇതിനകം വർഷത്തിൽ ആദ്യ ട്രോമ നടക്കാൻ ഒരുപക്ഷേ അങ്ങനെ ആശുപത്രിയിൽ ജന്മം നല്കി അവിടെ ശഠിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ആണ്. കുട്ടി. . .

WORD MEMBER

Tags: , , , , , , , , , , ,

എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ച് ()

സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം അംഗീകരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ കുക്കി ക്രമീകരണങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ബ്രൗസിംഗ് അനുഭവം നൽകുന്നതിന് 'കുക്കികൾ അനുവദിക്കുക' എന്നതിലേക്ക് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കണം.നിങ്ങളുടെ കുക്കി ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റാതെ ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുകയോ താഴെയുള്ള "അംഗീകരിക്കുക" ക്ലിക്കു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ.

അടയ്ക്കുക